Kanhiya Nagar To Hindon

Fare (Rs.) 50
Time Taken 49 minutes (21 stations)
Helpline NumberGates for Kanhiya Nagar Metro Station

Gate Towards
1 Tota Ram Bazar, Ganesg Pura
2 Maharishi Dayanand Park
3 JJ Colony, MCD Sports Complex


Gates for Hindon Metro Station

Gate Towards
1 Raj Nagar Extension Societies, K D P Gol Chakkar, City Forest Park, Ghaziabad\ Nandgram, Haz House\
2 Sai Upvan Temple, Hindon Ghat, Sai Upvan\