Akshardham To Shyam park

Fare (Rs.) 50
Time Taken 44 minutes (18 stations)
Helpline NumberGates for Akshardham Metro Station

Gate Towards
1 Swami Narayana Akshardham Mandir
2 Parking


Gates for Shyam park Metro Station

Gate Towards
1 Police Station Sahaibabad, Shyam Park Extn., Ashok Vatika Apartment, Shani Chowk , Ram Lila Ground, Dr.B.R. Ambedkar Park, Lajpat Nagar, Ambay Hospital\